Češi v Americe         

Domů
Nahoru
Inzerce
Akce
Odkazy
České USA
Office alias úřední šiml
Převody jednotek
Co je zde nového

 

 

Literatura

Adamec, R.: Štěstí za velkou louží. Týden. Roč. 7, č. 33 (7.8.2000), s. 16; ISSN: 1210-9940. 

Bičík, M.: Ekonomice USA pomáhá i vlna přistěhovalců. Lidové noviny. (24.2.2000), s. 15. Rubrika: Ekonomika.

Biermann, K. a Hanus, F. (vyd.): Kronika lidstva. Praha, Fortuna Print, 1994. ISBN 80-85873-19-2.       

Calda, M.: Imigrace a americká společnost. In Mezinárodní politika 10/2003, s. 9-10.

Castles, S. a Miller, M. J.: The Age of Migration. London: Macmillan Press LTD, 1993. ISBN 0-333-53492-1

Čapka, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech [online, cit.20.4.2005]. Praha: Nakl. Libri, 1998. URL: <http://www.libri.cz/databaze/dejiny/> 

Diamant, J.: Psychologické problémy emigrace. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995.

Dubovický, I.: Právo a vystěhovalectví. In Češi v cizině 7. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1993, s. 67 - 92

Dubovický, I.: Češi v Americe - Czechs in America. Praha: Pražská edice, 2003. ISBN 80-86239-04-7

Dubovický, I.: Světoběžníci. Xantypa [online, 01/04, cit. 9. 3. 2005], URL: <http://www.xantypa.cz/articles.asp?ida=1121&idk=823>

Eckertová, E.: Kameny na prérii. Praha: Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-359-2

Fialová, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0283-7

Fischlová, D.: Regionální rozložení migračního potenciálu českých obyvatel. Text článku je přístupný ve formátu pdf [online, zveřejněno v prosinci, 2001, cit. 16.10.2005] na webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. URL: <http://www.vupsv.cz/Fischlova_clanek1.pdf>  

Freund, J. L.: Několik poznámek k otázkám a problematice emigrace. Československá psychologie, Roč. 37, č. 1 (1993), s. 68 - 75

Hrabik-Samal, M.: Češi v Americe (USA). Přítomnost. Roč. 3 (1992), č. 8, s. 18 - 19

Chada, J.: The Czechs in the United States. Washington: SVU Press, 1981. ISBN 0-936570-03-2    

Jirásek, Z.: Československá poúnorová migrace a počátky exilu. Brno: Prius, 1999.

Jožák, J.: Američtí krajané a čs. zahraniční odboj 1938-1945. In Sborník Češi v cizině 8. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995, str. 17 - 25. ISBN 80-85010-02-X 

Kabela, M.: Psychické problémy migrantů. In Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Karel Hrubý a Stanislav Brouček, editoři. Praha: Karolinum : Etnologický ústav AV ČR, 2000.

Kabela, M.: Vliv emigrace na psychické problémy a choroby českých emigrantů v Nizozemí. In: Emigrace a exil jako způsob života. Stanislav Brouček, Karel Hrubý, editoři.Praha: Karolinum, 2001

Kašpar, O.: Tam za mořem je Amerika (Dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století). Praha: Československý spisovatel, 1986.

Kořalka, J.; Kořalková K.: Základní tendence českého vystěhovalectví a české reemigrace do počátku dvacátých let 20. století. In: Češi v cizině 7. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1993, s. 30 - 47

Kovtun, G.: The Czechs in America [online, poslední akutalizace: 13.1.2005, cit. 18.2.2005]. Washington: The Library of Congress - European Reading Room. URL: <http://www.loc.gov/rr/european/imcz/ndl.html>.  

Krystek, J. A.: Amerika, můj nový domov: příběhy našich krajanů. Brno: Doplněk, 1999. ISBN 80-7239-030-9

Krystek, J. A.: Svět plný Čechů. Brno: Krystek, 2000.

Kutnar, F. Dopisy českých vystěhovalců z padesátých let 19. století ze zámoří do vlasti. In Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1970, s. 211 - 306

Mácha, Z.: Češi byli při tom. In Leonid Křížek a kol.: Americká občanská válka. Praha: X-Egem, 1994. ISBN 80-85395-54-1, s. 120 - 132

Mandelíčková, M.: Repatriace československých exulantů po roce 1948 a komunistická kampaň za návrat domů. In Studie z dějin emigrace: Sborník studentských prací; Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0730-2

Marlinová, O.: Emigration: a Psychoanalytic Perspective. Československá psychologie. Roč. 36, č. 1 (1992), s. 41-48

Marlinová, O.: Osobní reflexe psychoanalytika; Z klinické praxe; Československá psychologie. Roč. 39, č. 5 (1995), s. 449-455; ISSN 0009-062X

Marlinová, O.: Ztráta domova bolí. Psychologie dnes. Roč. 9, č. 12 (2003), s. 16-17

Nešpor, Z. R.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-7330-017-6

Otáhal, M.: Normalizace 1969-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. ISBN 80-7285-011-3.

Otta, T.: Florida: Ráj českých gastarbeitrů. Týden. Roč. 8, č. 36 (3.9.2001), s. 28-32. ISSN: 1210-9940.  

Pastor, J.: České osady v Americe. Ročník II. Hamburk: 1886. Přístupné také z URL ve formátu pdf: <http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~czech/Ceske_osady_v_Americe/Ceske_osady_v_Americe.pdf>. [cit. 8. 3. 2005]

Paukertová, L.: Několik základních údajů o odchodech z Československa, l948-1991. In Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Karel Hrubý a Stanislav Brouček, editoři. Praha: Karolinum : Etnologický ústav AV ČR, 2000,  

Polišenský, J.: Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-670-6

Polišenský, J.; Nesvadbík, Lumír: Češi a Amerika. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-147-1

Purvis, T. L.: Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný, 2004. ISBN 80-237-3889-5

Rechcígl, M.: Slavní krajané. Mladá fronta Dnes ; Příl. Víkend, Roč. 3, č. 179 (19920801) ; s. 2, 3

Rechcígl, M.: Počátky české emigrace do zemí Latinské a Severní Ameriky. Brno: Nakladatelství Miroslav Nehyba, 1999. ISBN 80-902645-3-0

Rechcígl, M.: První čeští přistěhovalci od nejzazších dob po revoluci roku 1848. In Sborník referátů ze semináře "Historie emigrace z českých zemí". Mladá Boleslav: Okresní muzeum, 2001, s. 13 - 22

Šatava, L.: Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

Tigrid, P.: Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990. ISBN 80-85190-00-1.

Tindall, G. B., Shi, D. E.: Dějiny Spojených států amerických. Praha: Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-302-9

Trapl, M.: Česká politická emigrace ve 20. století (1914 - 1989). Srovnání generací. In Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Karel Hrubý a Stanislav Brouček, editoři. Praha: Karolinum : Etnologický ústav AV ČR, 2000,

Ulč, O.: Profil a motivace československých emigrantů v osmdesátých letech našeho století; Sociologický časopis, Roč. 31, č. 4 (1995), s. 473 - 483; ISSN 0038-0288

U.S. Citizenship and Immigration Services: An Immigrant Nation: United States Regulation of Immigration, 1798-1991. [online, posl. aktualizace 6.12.2004, cit. 2.4.2005], URL: <http://uscis.gov/graphics/aboutus/history/cover.htm>.

Vavrečková, J.: Migrační potenciál obyvatelstva ČR v procesu evropské integrace. Demografie, 2004, roč. 46, č. 3., s. 215-220.

Zach, L.: Legislative History from 1901 to Present. In History of Immigration Legislation [online, Poslední aktualizace: 6.5.1998, cit. 10.4.2005]. URL: <http://www.oriole.umd.edu/~mddlmddl/791/legal/html/immi1900.html#1931%20-%201950>.   

 

 

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz