Češi v Americe         

 

 

4        Závěr

 

Téma, které se týká Čechů v Americe je obsáhlé a lze na něj pohlížet z různých úhlů. Můj úhel pohledu zcela jistě není vyčerpávající a všeobsažný. To by ani nebylo v možnostech této práce. Snažila jsem se spíše zasadit českou emigraci do Spojených států amerických do širšího psychologického, historického a sociologického kontextu.

V první kapitole jsem se pokusila obecně nastínit emigraci jako situaci, která ovlivňuje lidskou psychiku. Načrtla jsem zde jednak určité rysy ve vnitřním prožívání člověka, které jsou pro mnohé emigranty společné, jednak jsem se zabývala faktory, které naopak zapříčiňují rozdílnou adaptaci emigrantů na nové prostředí.

Česká emigrace do Spojených států byla rozdělena chronologicky do jednotlivých etap, z čehož vyplývá, jakým způsobem forma a míra migrace reflektovala změny ve výchozí i cílové společnosti.

Věnovala jsem se také současné emigraci, a díky provedené sondáži byly zjištěny některé zajímavé charakteristiky. Mnoho Čechů přichází do Spojených států amerických, nejen aby vylepšili svou ekonomickou situaci, ale také, aby získali nové zkušenosti a poznali jinou kulturu. Často se ve Spojených státech amerických cítí se svým způsobem života spokojenější a někdy zde zůstávají, i když přesáhnou úředně povolenou dobu k pobytu. Budoucí návrat do České republiky zásadně nevylučují, nicméně mnozí chtějí ve Spojených státech zůstat alespoň několik let.

Koncem devadesátých let se s příchodem nové generace změnila i tvář české Ameriky. Došlo k oživení krajanského života, vychází krajanský tisk, jsou udržovány krajanské webové stránky, pořádají se úspěšné krajanské akce. Jen budoucnost ukáže, nakolik je to změna trvalá.

 

 

 

 

 

Summary

The aim of this thesis is to look at the Czech immigration to the United States of America in psychological, sociological and historical context.

The first part deals, generally, with the problems of adaptation to a new culture. The main ways of the adaptation are outlined as well as various factors which influence it.

In the following part of the thesis, varying reasons and circumstances concerning the Czech immigration to the USA are shown on the historical background. In connection with contemporary immigration, there are also presented the results of research that was carried out by the author.

Migration has always been a phenomenon present in humankind evolution. Its character and intensity alters depending on political, economic and social conditions in the original and target culture. The research discovered some interesting characteristics of the contemporary Czechs in the USA. Many Czechs come to the United States of America not only to earn their living, but also, to gain new experience and get to know a different culture. Here, they often feel more satisfied with their way of life and sometimes, they stay even after the expiration date of their visa. They do not strictly oppose to the possibility of return to the Czech Republic; however, many of them plan to stay at least a few years in the USA.

With an arrival of a new generation, Czech cultural life experienced revival. Czech communities in the United States have their websites or printed magazine and many Czech events take place regularly.

 

Key words:

Czech emigration to America, Czech emigrants in the USA, Czech immigrants, migration

 

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz