Češi v Americe         

 

 

3.5.3.2.3          Návrat do České republiky

Na otázku číslo 3[1] nejvíce respondentů odpovědělo (35 resp., 27,56%), že se rozhodli ve Spojených státech zůstat několik let, jen o pět respondentů méně (30 resp., 23,62%) uvedlo, že by chtěli zůstat ve Spojených státech trvale. 20,47% respondentů (26 resp.), plánuje dlouhodobý pobyt v USA, krátkodobě pobývalo nebo chce pobýt 17,32% respondentů (22 resp.). 11,02% respondentů (14 resp.) neví, jak dlouho ve Spojených státech zůstane. Jak vyplynulo z komentářů k dotazníkům i z některých osobních pohovorů, mnozí plánovali pouze krátkodobý pobyt ve Spojených státech, nicméně i když jsou v USA již delší dobu (i několik let), svůj odjezd do ČR z různých důvodů neustále odkládají.

Graf č.7 : Plánovaná doba pobytu ve Spojených státech amerických.

Budoucí návrat do České republiky preferuje téměř polovina respondentů (47,24%, 60 resp.), asi čtvrtina respondentů (26,77%, 34 resp.) spíše nebo rozhodně budoucí život v České republice nepreferuje, zbývající čtvrtina (25,20%, 32 resp.) respondentů ještě neví. Jedna respondentka neoznačila ani jednu z možných odpovědí (0,79%), ale v komentáři uvedla, že by ráda v České republice trávila alespoň dva měsíce v každém roce[1].  

Graf č. 8: Preferování budoucího života v České republice.

Menší polovina respondentů (43,31%, 55 resp.) uvedla, že je se svým způsobem života spokojenější ve Spojených státech amerických, asi čtvrtina respondentů (26,77%, 34 resp.) označila Českou republiku jako místo, kde byli více spokojeni, další čtvrtina respondentů uvedla, že byli se svým způsobem života spokojeni asi v obou zemích stejně (24,41%, 31 resp.), nebo bylo pro ně obtížné rozhodnout, kde se cítili spokojenější (5,51%, 7 resp.).

Z respondentů, kteří se cítí spokojenější ve Spojených státech amerických, jich nejvíce uvedlo (32,73%, 18 resp.), že se do ČR spíše nechtějí vrátit, 27,27% zatím neví, zda by se chtěli do České republiky vrátit. Více než polovina respondentů, kteří se cítili spokojenější v České republice, uvedla, že se do České republiky rozhodně vrátit chtějí (55,88%, 19 resp.), druhý největší počet těchto respondentů označil odpověď, že budoucí návrat do České republiky „spíše preferují“ (17,65%, 6 resp.).

Graf č. 9: Spokojenost se svým způsobem života.

Z komentářů také vyplývá, že někteří respondenti si již ve Spojených státech zvykli a vytvořili si nové zázemí a v životě v České republice mnohdy „nevidí budoucnost“. Ve prospěch americké mentality byla někdy zmiňována „větší slušnost a optimismus mezi lidmi“, v neprospěch české mentality byla opět zmiňována zejména závist a přílišné „hledění si do talíře“.

 

3.5.3.3 Zhodnocení dotazníku

Po stránce metodologické lze dotazníku vytknout několik nedostatků. Pokud bude proveden někdy v budoucnu podobný výzkum, bylo by vhodné některé otázky lépe zformulovat, aby byly jednoznačně pochopitelné pro všechny respondenty. Některé otázky a navrhované odpovědi nahlíží na danou problematiku spíše povrchně, tedy také jejich úpravu by bylo adekvátní zvážit. Propracovanější distribucí dotazníků by bylo pravděpodobně možné zajistit mnohem větší počet respondentů a dosáhnout tak objektivnějších a kvalitnějších výsledků.

I přes menší nedostatky dotazník splnil účel za kterým byl sestaven. Zejména možnost otevřených odpovědí u většiny otázek napomohla k získání širšího a hlubšího pohledu na danou problematiku a poskytla tak základnu pro další případný výzkum. Velkým kladem je podle mého názoru také možnost vyplnění dotazníku online.


 

[1] Resp. č. 50, 8.9.2004.

 


 

[1] 3) Jak dlouho jste se rozhodli zůstat ve Spojených státech a proč? – a) krátkodobě, b) několik let, c) dlouhodobě, d) trvale, e) nevím.

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz