Češi v Americe         

 

 

3.5.3    Dotazníkové šetření

3.5.3.1 Dotazníkové šetření – metody a základní charakteristika respondentů

3.5.3.1.1          Dotazník – cíle, struktura, distribuce

Dotazník byl vypracován za účelem provedení malé sondy do života Čechů v Americe. Pozornost byla zaměřena zejména na tyto aspekty:

-          konkrétnější charakteristika současných Čechů v USA

-          převažující důvody pro odchod z České republiky

-          problematika návratu do České republiky

Dotazník[1] obsahoval 21 otázek. U většiny otázek byly nabídnuty možnosti odpovědí, kromě otázky č. 17, která byla ponechána zcela otevřená. U otázek č. 1 a 2 bylo možné označit současně odpovědí více, v ostatních případech pouze jednu. Téměř ke každé otázce bylo možné napsat komentář, bez možnosti dodatečného komentáře byly ponechány pouze otázky č. 19, 20 a 21.

 Co se týče distribuce dotazníku, k tomuto účelu jsem vytvořila webové stránky (http://cesivamerice.sweb.cz), na nichž byl dotazník umístěn[2]. Pouze minimální množství dotazníků bylo vyplněno v tištěné podobě (4 dotazníky). Protože tradiční krajanské organizace sdružují především jiné, než první generace českých Američanů, hledala jsem jiné způsoby, jak první generaci Čechů pobývající ve Spojených státech oslovit. Na internetu jsem do diskusních fór, chatů i článků souvisejících s tématem Češi v USA umístila odkaz na stránku s dotazníkem společně se stručným komentářem a zdůvodněním účelu výzkumu. Odkaz na webovou stránku s dotazníkem a stručným komentářem také vyšel v oddílu inzercí ve dvou po sobě následujících vydáních českého magazínu Chicago Žurnál. S podobným obsahem jsem vyhotovila i několik letáků, které byly distribuovány do čtyř českých podniků v Chicagu. Zanechala jsem tam i dotazníky v tištěné podobě, které byly vždy brzy rozebrány, nicméně jejich návratnost byla mizivá. Mnoho Čechů, kteří ve Spojených státech pobývají a pracují nelegálně, mělo obavy dotazník vyplnit a odevzdat i přes ujišťování, že dotazník je zcela anonymní. Po osobním pohovoru nebyl s vyplněním dotazníku větší problém, nicméně nízká návratnost dotazníků, které byly ponechány v českých podnicích, byla zapříčiněna zejména: 1) obavami zanechat svůj vyplněný dotazník v českém podniku a 2) neexistencí jiného způsobu, jak dotazník odevzdat. Svůj podíl na nízké návratnosti dotazníků měl pravděpodobně také fakt, že ne všichni měli zájem o vyplnění dotazníku. Není divu, že o vyplnění dotazníku nejevili zájem ti, kteří byli nuceni těžce pracovat celý den a (nebo) řešili existenciální problémy.

 

3.5.3.1.2          Respondenti – obecná charakteristika

Dotazník byl určen všem Čechům, narozeným v České republice, kteří určitou dobu žili nebo dosud žijí na území Spojených států. Nejedná se tedy o příslušníky dalších generací Čechů, které se již narodily ve Spojených státech, ale pozornost byla zaměřena pouze na tzv. první generaci a to bez ohledu na přesné datum cesty do/ze Spojených států amerických. Jak vyplynulo z komentářů k dotazníkům, dotazníky vyplnily v malé míře i osoby, které do USA přijely před rokem 1989 převážně z politických důvodů, většinu respondentů však tvořily osoby, které do Spojených států přijely až po převratu v roce 1989, a jejichž důvody byly zejména ekonomické a profesionální.

Z obecných charakteristik respondentů bylo důležité rozlišení zejména podle věku, ve kterém respondent poprvé na území USA vstoupil, dále pohlaví respondenta a fakt, zda většinu času respondent ve Spojených státech pobývá/pobýval legálně či nelegálně. Spíše doplňující byly otázky týkající se vzdělání a kraje v ČR, ze kterého respondent pocházel.

Vzhledem k tomu, že dotazník vyplnila pouze minimální část z těch občanů České republiky, kteří kdy delší dobu pobývali či dosud pobývají ve Spojených státech amerických, nelze výsledky chápat jako popis skutečné situace, spíše jako charakteristiky, které jsou pro některé Čechy pobývající v USA typické. Vzhledem k nelegalitě některých Čechů je také obtížné definovat, jaký vzorek česko-americké populace by byl reprezentativní, tedy který by objektivněji reflektoval charakteristiky česko-americké populace. Někteří respondenti také nechali některé otázky nezodpovězené. Některé nevyplněné otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, byly v komentářích k otázkám odůvodněny tím, že dotyčný respondent nepracoval.  Podle očekávání nebyla v některých případech zodpovězena ani otázka o legalitě pobytu. Pokud odpověď na otázku vyplývala zcela jasně z komentáře, byla odpověď stanovena dodatečně, byla-li otázka bez vysvětlujícího komentáře, zůstala otázka označena jako nezodpovězená. Zahrnula jsem do statistik i ty dotazníky, ve kterých nebyla zodpovězena nějaká otázka, neboť se jedná o specifickou situaci, kdy i nezodpovězení otázky může o něčem svým způsobem vypovídat. Dva dotazníky jsem zcela vyřadila, neboť respondenti neuvedli ani jednu svou osobní charakteristiku (věk, pohlaví). K přesnějšímu a objektivnějšímu popisu situace je zcela jistě zapotřebí rozsáhlejších výzkumů. Provedenou výzkumnou sondáž lze chápat jako úvod do dané problematiky.

 


 

[1] Dotazníku předcházely i dvě zkušební verze, které byly pouze v elektronické podobě.

[2] První dotazník závěrečné verze dotazníku jsem obdržela 30.5.2004, poslední 8.3.2005.

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz