Češi v Americe         

 

 

1        Úvod

 

Do nedávné doby bylo v české odborné literatuře fenoménu migrace věnováno jen málo pozornosti. V současné době se situace mění a vznikají nové studie, které se zabývají touto problematikou. Mnohé z těchto studií jsou však zaměřeny spíše na současnou imigraci do České republiky a současní čeští emigranti stojí stranou badatelského zájmu.

Tyto skutečnosti také ovlivnily téma mé diplomové práce. Emigrace z českých zemí má dlouhou tradici a neskončila změnou režimu v roce 1989, nýbrž probíhá v pozměněné podobě a za odlišných okolností dále. V průběhu devadesátých let se dokonce zvedla nová emigrační vlna.

Půl století se komunistická strana za pomoci své ideologie snažila lidem vštípit představu, že čin emigrace je apriori roven vlastizradě. V roce 1989 se změnila politická situace, nicméně myšlení člověka, které bylo po čtyřicet let formováno určitým směrem, ze dne na den změnit nelze. Pokud pochopíme příčiny odchodů krajanů z vlasti a podmínky jejich emigrace, může to napomoci nalezení nového postoje české společnosti ke krajanům i k sobě samé.

Mým cílem je pohlédnout na českého emigranta i na fenomén emigrace v širších souvislostech. Emigraci chápu jako přirozený jev, který je v úzkém vztahu s ekonomicko-politicko-sociální situací ve výchozí i cílové společnosti. Emigrant je ten, kdo z nějakého důvodu začne dlouhodobě žít v jiné kultuře, než v té, ve které se narodil. Na historickém pozadí budu zkoumat různé okolnosti, které českou emigraci provázejí. Zejména se zaměřím na motivaci migranta pro odchod do zahraničí, v našem případě tedy do Spojených států amerických, a také na životní podmínky, které proces migrace provází. Obecná fakta se budu snažit podložit konkrétními zkušenostmi českých emigrantů. 

Ještě dříve, než se budu podrobně zabývat českou emigrací do Spojených států, zmíním se v následující kapitole o procesu adaptace, který je neoddělitelně s migrací spjat.

Při psaní práce budu čerpat nejen z dostupných pramenů, které se týkají této problematiky, ale také z výsledků vlastní sondáže jejímž účelem bylo zjistit příčiny a podoby současné české emigrace do USA.

 

LT © 2004-2010;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz