Češi v Americe         

Domů
Nahoru
Inzerce
Akce
České USA
Office alias úřední šiml
Převody jednotek

 

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

FILOZOFICKÁ FAKULTA

KATEDRA FILOZOFIE

 

 

 

 

 

 

ČEŠI V AMERICE (USA)

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE: Lucie Tesařová

VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Vladimír J. Horák, PhD.

 

2005

 

 

UNIVERSITY OF OSTRAVA

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

 

 

 

 

 

 

 

CZECHS IN AMERICA (USA)

 

THESIS

 

 

 

 

 

 

 

 AUTHOR: Lucie Tesařová

SUPERVISOR: Mgr. Vladimír J. Horák, PhD.

 

2005

 

 

 

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal(a), v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

 

 

 V Ostravě ………………………….                        …………………………………..

                                                                                                        podpis

 

Ráda bych poděkovala všem respondentům, kteří vyplnili dotazník, psali mi své cenné komentáře a poskytli mi osobní rozhovor. Děkuji také vedoucímu mé diplomové práce, Mgr. Vladimíru J. Horákovi, PhD., za vstřícný přístup a odborné vedení při zpracování tématu.

Věnuji Jarce a Marušce.

 

Poslední aktualizace dne: 12.02.2007

LT © 2004, 2005, 2006, 2007;  cesivamericeZAVINÁČseznamTEČKAcz